• Lorem ipsum

Algemene Voorwaarden 4strings

 

Inhoudsopgave

 

Artikel 1 - Identiteit van de Onderneming

Artikel 2 - Definities

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Aanbiedingen en Totstandkoming Overeenkomsten

Artikel 5 - Prijzen

Artikel 6 - Betaling

Artikel 7 - Levering en Leveringstijd

Artikel 8 - Gebreken en Klachttermijn

Artikel 9 - Verzakingsrecht en Ruiling

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11 - Garantie en Aansprakelijkheid

Artikel 12 - Overmacht

Artikel 13 - Intellectuele Eigendom

Artikel 14 - Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

Artikel 15 - Diverse Bepalingen

 

 

1.       IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

1.1.    De webshop toegankelijk via de URL http://www.4strings.be (de Website), is eigendom van en wordt uitgebaat door ‘4strings BVBA’, met maatschappelijke zetel in 2500 Lier, Koepoortstraat 8 (België) en met vestiging te Blarenberglaan 6, 2800 Mechelen, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0675.428.717 (RPR Antwerpen) en met als BTW nummer BE0675.428.717. Wij zijn te bereiken via [email protected] en op het telefoonnummer 0032 (0)15 10 00 56.

 

2.       DEFINITIES

2.1.    ‘4strings’: de onderneming 4strings BVBA zoals hierboven omschreven

2.2.    ‘Koper’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met 4strings in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.  Telkens de huidige Algemene Voorwaarden spreken van de Koper wordt hiermee ook de Consument/Koper zoals omschreven onder artikel 2.3. bedoeld.

2.3.    ‘Consument/Koper’: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.

2.4.    ‘Producten’: de door 4strings via de Website te koop aangeboden goederen.

2.5.    ‘De Website(s)’, de volgende website(s) (samen of afzonderlijk), die door 4strings beheerd worden: www.4strings.be 

 

3.       TOEPASSELIJKHEID

3.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 4strings en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen 4strings en de Koper.

3.2.    Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij 4strings zijn in te zien en zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3.    Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke goederen- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn artikel 3.2. en 3.3. hierboven toepassing en kan de Koper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3.5.    Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Producten. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met de bijzondere voorwaarden, dan kan de consument altijd de meest voordelige tekst in zijn voordeel inroepen.

3.6.    Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

3.7.    Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door 4strings is ingestemd.

3.8.    De Website(s) richten zich uitsluitend op de EU-markt. De Koper dient in de Europese Unie te verblijven om op de Website te bestellen en leveringen gebeuren enkel binnen de Europese Unie. Als een leveringsadres in een ander land opgegeven wordt, kan deze bestelling geweigerd worden.

3.9.    Om een bestelling te kunnen plaatsen, dient men minstens 18 jaar oud te zijn. Indien een consument geen 18 is, vragen we om de bestelling door de ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Wanneer we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kan deze bestelling geweigerd worden.

3.10.    4strings behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

3.11.  Door het gebruik van de Websites van 4strings en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

 

4.       AANBIEDINGEN EN TOT STANDKOMING OVEREENKOMSTEN

4.1.    Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zoals uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

4.2.    Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

4.3.    Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Indien de uitgever van een debet- of kredietkaart weigert om in te stemmen met de betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van een bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

4.4.    Koper en 4strings komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van 4strings gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als bewijs.

4.5.    Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. 4strings is bij een vergissing hierin niet verplicht om een bestelling alsnog te leveren.

4.6.    Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

 

5.       PRIJZEN

5.1.    Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en eventuele andere taksen.

5.2.    Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt of zoals uitdrukkelijk aangegeven.

5.3.    De Koper is de prijs verschuldigd die 4strings in haar bevestiging conform artikel 4.3 van deze voorwaarden aan hem heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door 4strings worden gecorrigeerd.

5.4.    Leveringskosten en retourkosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld voor de aankoop definitief is. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

 

6.       BETALING

6.1.    Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

  • Overschrijving
  • Kredietkaart (Visa, Mastercard)
  • Debetkaart (Bancontact/MrCash)

 

6.2.    4strings kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of inperken. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.

6.3.    Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.

6.4.    In het geval door 4strings een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is, zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

6.5.    Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. 4strings is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

6.6.    Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente verschuldigd ter hoogte van 8% te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro.

6.7.    Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die 4strings, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

6.8.    In geval van niet tijdige betaling is 4strings bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

7.    LEVERING EN LEVERINGSTIJD

7.1.    Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft 4strings ernaar om bestellingen binnen de 1 tot 5 werkdagen te leveren. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Behalve voor een Consument/Koper geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

7.2.    Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. 4strings streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

7.3.    Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

7.4.    Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

7.5.    4strings levert niet buiten de Europese Unie.

7.6.    Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft 4strings het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

7.7.    De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is 4strings gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

7.8.    4strings kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

7.9    Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die de Klant/Consument besteld heeft, dan moet dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen gemeld worden aan 4strings.

 

8.       GEBREKEN EN KLACHTTERMIJN

8.1.    De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen drie (3) dagen na levering (of binnen drie (3) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan 4strings schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

8.2.    De Koper, niet zijnde Consument/Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. 4strings is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden. De Consument/Koper kan aanspraak maken op artikel 9 hieronder.

 

9.       VERZAKINGSRECHT EN RUILING

9.1.    De Consument/Koper kan binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgave van redenen de aangekochte goederen terugzenden aan 4strings en afzien van zijn aankoop. De Consument/Koper heeft vanaf het moment van melding van de retourzending 14 dagen tijd om het product daadwerkelijk retour te sturen, op eigen initiatief en kosten. Binnen de 14 dagen nadat 4strings een bestelling heeft teruggekregen, wordt de volledige aankoopprijs terugbetaald door middel van een overschrijving naar een met de klant overeengekomen rekeningnummer.

9.2.    De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor rekening van de koper. 4strings zal aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.

9.3.    4strings mag wachten met de terugbetaling totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

9.4.    De Consument/Koper kan geen aanspraak maken op zijn verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Consument/Koper verplicht het ontvangen Product binnen veertien (14) kalenderdagen na de levering terug te zenden en hier eveneens binnen 14 kalenderdagen schriftelijk melding van te maken bij 4strings. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Consument/Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan 4strings, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument/Koper.

9.5.    Indien de Consument/Koper van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt 4strings binnen veertien (14) kalenderdagen volgend op de uitoefening van het verzakingsrecht zorg voor terugbetaling van het door de Consument/Koper aan 4strings betaalde middels een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat 4strings van de Consument/Koper hiertoe aangewezen heeft gekregen.

9.6.    4strings is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

9.7.    De Consument/Koper kan geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Consument/Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen. Snaren die opgespannen zijn behoren tot deze laatste categorie en kunnen zodoende niet geretourneerd worden.

9.8.    Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de Consument/Koper, die verplicht is zijn eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek en kosten van de Consument/Koper kan het product ook worden bezorgd.

9.9.    Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden volgens de ruilingsprocedure beschreven op de website(s).

 

10.     EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1.  Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

10.2.  De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

11.     GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

11.1.  In beginsel geldt voor door 4strings geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld, met een wettelijke minimumgarantietermijn van 2 jaar. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, 4strings in kennis te stellen. Consument/Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Voor zover mogelijk en redelijk heeft de Koper/Consument keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant/Consumant het recht een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. OPGELET: de standaard garantieregeling is niet van toepassing op snaren. Op gebruikte snaren kan vanwege de aard van het product op geen enkele wijze een garantiebeding geplaatst worden.

11.2.  Indien 4strings om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Koper die geen Consument/Koper is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

11.3.  Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

  • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van 4strings of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

11.4.  De Koper die geen Consument/Koper is, is gehouden 4strings te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen 4strings zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

11.5.  Het is mogelijk dat 4strings op haar Website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. 4strings is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

11.6.  Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt en deze kosten op grond van artikel 11.3 uitgesloten blijken te zijn van garantie, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. 4strings streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

11.7.  Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden en deze herstelling op grond van artikel 11.3 uitgesloten blijkt te zijn van garantie, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan 4strings.

11.8.  Op gebruikte, 2de hands of demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

 

12.     OVERMACHT

12.1.  In geval van overmacht is 4strings niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. 4strings is bij overmacht gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief te ontbinden.

12.2.  Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

13.     INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1.  De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij 4strings, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

13.2.  Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

13.3.  Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 4strings, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

 

14.     TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

14.1.  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

14.2.  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3.  Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van 4strings, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14.4.  Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

 

15.     DIVERSE BEPALINGEN

15.1.    Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en 4strings met betrekking tot de erin opgenomen materie.

 

Datum van laatste wijziging: 23 mei 2022